Dienstenwijzer

Download Dienstenwijzer als PDF

A. Inleiding

Advies Partner hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken en financieel advies. Binnen de bedrijfstak is een code opgesteld.
Deze code schrijft voor aan welke punten een financieel en/of assurantiekantoor minimaal aandacht moet besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten.
In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze code.

B. Wie zijn wij?

Advies Partner is een onafhankelijk advieskantoor dat particulieren helpt met advies en bemiddeling van hypotheken, pensioenaanvullingen, uitvaartverzekeringen, levensverzekeringen, schadeverzekeringen, woon en autoverzekeringen, werkeloosheid en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, spaar en beleggingsrekeningen en/ of voorzieningen, overige verzekeringen en kredieten.

Ons correspondentieadres en bezoekadres is: ’t Hofflandt 11, 4851TA, Ulvenhout (Breda).
De Statutaire naam is: Advies Partner J.P.L. van der Linden.

C. Wat doen wij?

1. Algemeen

Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.
2. Specifiek
a. Wij adviseren, bemiddelen en helpen u bij het vinden en/ of afsluiten van het gewenste product.
b. Tijdens de looptijd van het contract kunt u uitleg krijgen over het product en kunt u wijzigingen doorgeven.

D. Wat verwachten wij van u?

1. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u de onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, kan het zijn dat op grond van de voorwaarden de verzekeraar, bank of maatschappij deze gerechtigd is de schade niet of niet geheel te vergoeden.
2. Dat u wijzigingen m.b.t. verzekerde zaken aan de verzekeraar, bank of maatschappij doorgeeft.
3. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven van wijzigingen maar ook in andere gevallen kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden ontstaan. Zijn de gegevens goed overgenomen, klopt de dekking?
Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, meldt u dit dan schriftelijk, per e-mail of neem telefonisch contact met ons op. Wij zullen de mutatie direct (laten)doorvoeren of waar nodig (laten)corrigeren.

E. Onze bereikbaarheid

1. Wij zijn op bereikbaar op nummer 076-5617833. Bij geen gehoor wordt u automatisch doorgeschakeld.
2. U kunt rechtstreek met uw adviseur contact opnemen op het mobiele nummer 06-48798234. U kunt indien gewenst uw boodschap inspreken.
3. Tijdens afwezigheid, in vakantieperiodes of feestdagen kunt u de aanwijzingen op de voice-mail volgen of indien nodig direct contact opnemen met de verzekeraar, bank of maatschappij.
4. Via de email: info@adviespartner.net
5. Via de website: www.adviespartner.net

F. De premie en de vergoeding van diensten

Premiebetalingen aangaande de verzekeringen en/ of hypotheek gaan rechtstreeks via de verzekeraar, bank of maatschappij middels automatische incasso of per acceptgiro.
Indien vergoedingen voor advies en bemiddeling van Advies Partner niet in de premie zijn inbegrepen gaan deze rechtstreeks via ons kantoor Advies Partner per factuur, automatische incasso of middels een door ons aangesteld factureringsbureau. In geval van facturering ontvangt u van ons vooraf een overeenkomst met de afgesproken diensten en betaling(en).

G. Onze relatie met verzekeraars, banken en maatschappijen

• Wij zijn volledig adviesvrij, dat wil zeggen dat wij naar vrijheid alle producten (bijv. verzekeringen en hypotheken) van de verzekeraars, banken en maatschappijen waar wij een agentschap of subagentschap van hebben kunnen adviseren.
• Geen van de aandelen van ons bedrijf is in handen van een verzekeraar, bank of maatschappij.
• Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten welke op de Nederlandse financiële en/ of verzekeringsmarkt worden aangeboden welke voldoen aan de regels conform de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse wetgeving.
• Wij zijn een selectief ongebonden bemiddelaar ten aanzien van de productcategorieën: hypotheken, levensverzekeringen, (zuivere) risico verzekeringen, uitvaartverzekeringen, schadeverzekeringen, spaar en beleggingsvoorzieningen en kredieten.

H. Hoe worden wij beloond?

Wij bieden u afhankelijk van het product en de mogelijkheden van de aanbieder 5 verschillende mogelijkheden aan:
Voorafgaand aan het advies of bemiddeling wordt het verdienmodel en de hoogte van onze verdiensten aan u overlegd en uitgelegd. Voor een indicatie verwijzen wij u naar ons dienstverleningsdocument welke u wordt overhandigd per mail, direct of per post. U kunt het dienstverleningdocument tevens inzien of downloaden op onze website www.adviespartner.net.
1. De verzekeraar, bank of maatschappij waar uw contract gesloten is brengt een kostenvergoeding in rekening die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Die kostenvergoeding noemen wij provisie. Dit is onze beloning voor de geleverde dienstverlening.
2. Wij bieden u het product volledig zonder (afsluit)provisie aan. U betaalt ons een vooraf besproken vergoeding o.b.v. het kantoor uurtarief à €125,- excl. btw. Deze vergoeding noemen wij een declaratienota.
3. Wij bieden u het product aan middels een vooraf besproken vergoeding o.b.v. een vast tarief per product en/ of dienst. De hoogte van deze vergoeding wordt voorafgaand aan het advies vastgelegd in een opdrachtenovereenkomst.
4. Wij bieden u het product volledig zonder (afsluit)provisie aan. De betaling voor diensten en bemiddeling worden verrekend in een abonnementsvorm d.m.v. een vooraf besproken maandelijkse bijdrage. Deze vergoeding noemen wij een Serviceabonnement.
5. Een combinatie van twee of meerdere punten van 1 tot en met 5.

I. Onze meest belangrijke inschrijvingen

1. Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM onder nummer 12015740.
Registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij financieel advies en verzekeringen.
2. Ons kantoor is ingeschreven in het K.v.K. handelsregister 20118287.
3. Ons kantoor is ingeschreven bij het klachteninstituut KiFiD 300.010661.
4. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

J. Beëindiging relatie

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de betreffende verzekeraar, bank of maatschappij verzoeken lopende contracten over te dragen* naar de adviseur of het kantoor van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen.
*Dit laat onverlet dat bestaande contracten conform de voorwaarden met de verzekeraar, bank of maatschappij in stand blijven.
*Bij (voortijdige) beëindiging voor het einde de contractsperiode worden mogelijk door de maatschappij en/ of door Advies Partner afkoopkosten, opzegkosten, administratiekosten en/ of retourprovisie aan u berekend voor de geleverde diensten en/ of bemiddeling. U kunt voorafgaand aan de definitieve beëindiging van uw contract deze kosten opvragen. Wij brengen u dan schriftelijk en/ of per e mail op de hoogte van deze (eventuele) naheffing.
Bij beëindiging van een abonnement is een opzegtermijn van toepassing. Deze periode verschilt per product.

1. Verwerking persoonsgegevens

Advies Partner J.P.L. van der Linden verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een overeenkomst welke wij met u hebben. Daarnaast zijn wij vanuit wet- en regelgeving verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Zodra wij aanvangen met onze dienstverlening aan u en u ons (persoons)gegevens verstrekt zullen wij deze verwerken in onze systemen.

2. Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens die we verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzamelt zijn dan wel op grond van de wet is vereist. Doorgaans zal dit zijn tot vijf jaar na het beëindigen van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een overeenkomst.

3. Uw rechten

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Als u wenst kunt u, onder voorwaarden, zelfs uw persoonsgegevens laten verwijderen. U kunt dit doen door een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren. De contactinformatie van ons kantoor vindt u op de eerste pagina van dit document.
Ook kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten.
We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan ons.

4. Delen met derden

Om uitvoering te kunnen aan onze advies-, bemiddelings- en schaderegelingsfunctie kan dit betekenen dat wij gegevens, inclusief persoonsgegevens, delen met onder andere aanbieders, schade-experts, schade-herstelbedrijven, taxateurs, juristen, arbeidsdeskundigen, reïntegratiebedrijven, zorgverleners, KiFiD, toezichthouders. Dit gebeurt op basis van een contract cq. overeenkomst die wij met u hebben of op basis van een wettelijke grondslag. U heeft bij deze ontvangers van uw persoonsgegevens dezelfde rechten als binnen ons kantoor. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de betreffende organisaties.

5. Beveiliging

Wij beschermen de ons toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

Voor de complete privacyvoorwaarden en cookievoorwaarden verwijzen wij u naar onze website www.adviespartner.net

L. Klachten

Wij beschikken over een wettelijke klachten- en incidentenregeling. Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie en/ of over de werkwijze van onze dienstverlening verzoeken wij u ons daar melding van te doen. Indien wij er niet uitkomen kunt u een officiële klacht indienen. U dient dit aan ons dit schriftelijk te doen.

Na ontvangst van uw schriftelijke klacht nemen wij binnen 14 werkdagen contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het klachteninstituut stichting KiFiD.

M. Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn de Algemene voorwaarden van Advies Partner J.P.L. van der Linden van toepassing. U kunt deze inzien en downloaden op onze website. Indien u wenst kunnen wij deze op verzoek ook mailen of toezenden.

N. Datum;

Mei 2018, Ulvenhout